Strona główna / Warsztat / Serwis lakierniczy / Zakładamy auto lakiernię
Zakładamy auto lakiernię

Zakładamy auto lakiernię

 

Stale utrzymujący się popyt na sprowadzane z zagranicy auta, jak też powoli odradzająca się sprzedaż nowych samochodów, czy także rozwój zupełnie nowych usług takich jak lakiernictwo artystyczne nakręca koniunkturę na otwieranie nowych lakierni samochodowych, zarówno nowych wyspecjalizowanych obiektów, jak i określonej działalności stanowiącej uzupełnienie prac czysto mechanicznych, atrakcyjnych z punktu widzenia świadczenia napraw szkód komunikacyjnych. Zanim jednak przystąpimy do wprowadzenia w życie pomysłu otwarcia auto lakierni warto przeanalizować podstawowy katalog problemów, którym poświęcimy niniejszy artykuł.

Wizualizacja lakierni wg pracowni projektowej Konar

 1. Popyt na świadczone usługi

Poważne działania inwestycyjne warto rozpocząć od analizy charakteru lokalnego rynku i potencjału zapotrzebowania na usługi lakiernicze. Można śmiało przyjąć, iż średnich rozmiarów zakład lakierniczy przeznaczony na obsługę lokalnych klientów (na poziomie powiatu lub rejonu) dysponujący czterema stanowiskami pracy będzie wstanie zrealizować około dwadzieścia/ trzydzieści zleceń w ciągu miesiąca.

 1. Zabezpieczenie finansowe

Koszt realizacji inwestycji nie należy do najtańszych.  Określając koszt minimalny projektu, biorąc po uwagę zakup używanej komory lakierniczej, niezbędnych urządzeń do pracy oraz wyposażenia lakierni z magazynem to kwota sięgająca około 160 tys. zł. (brutto). Przy założeniu, że jesteśmy w stanie średnio obsłużyć trzydziestu klientów w miesiącu, gdzie średnia cena pojedynczej naprawy lakierniczej (wraz z materiałami) wynosi 1700 zł brutto to zysk miesięczny sięgający ok. 15% obrotu umożliwi nam zwrot kosztów zakupu sprzętu po dwóch latach. W przypadku konieczności budowy obiektu od podstaw to nasza inwestycja powinna zacząć zarabiać na siebie po okresie czterech lat.
Zanim przystąpimy do czynu, powinniśmy zabezpieczyć środki finansowe, by realizacja została ukończona w możliwie najkrótszym czasie. Przeciągająca się budowa to czarny scenariusz, gdzie każdy dzień zwłoki oznacza straty już u progu naszej działalności. Nie bójmy zorientować się w naszych samorządach, czy nie wesprą nas w ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania, w postaci dotacji ze środków unijnych, czy też innych projektów wspierających mniejszych i średnich przedsiębiorców. Eksperci polecają stosowanie różnych źródeł finansowania gdzie np. ze środków własnych na opracujemy projekt zakładu i ewentualne uzbroimy teren pod przyszłą budowę, zaciągnięty kredyt bankowy wykorzystamy na budowę/adaptację lokalu, zawrzemy umowy leasingowe na wyposażenie zakładu oraz postaramy się o inne formy „kontraktów’ finansowych, dla przykładu: z dostawcami na wyposażenie półek naszego magazynu w lakiery danej marki czy podobny sposób pozyskamy urządzenia do prac renowacyjnych.

 1. Lokalizacja lakierni

Zamysł utworzenia obiektu lakierniczego powinniśmy rozpocząć od analizy jego położenia pod kątem emisji zanieczyszczeń czy hałasu, względem funkcjonujących już zabudowań, działek czy posesji. Można to sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zakład lakierniczy wymaga doprowadzenia mediów tj. kanalizacja, woda, gaz i energia elektryczna (prąd ok. 15-25 kW).

 

3

 

 1. Wymogi prawne

Czas powstania obiektu lakierniczego od podstaw musimy wydłużyć o czas oczekiwania na różnego rodzaju decyzje oraz plany, które w różnych miejscach kraju są inne, ale uogólniając to kwestia nawet kilkunastu miesięcy. Nie wystarczy powiadomić lokalny urząd gminy o zainicjowaniu nowej działalności gospodarczej, bądź jej rozszerzeniu. Sama inwestycja budowlana wymaga rzecz jasna odpowiedniej zgody, niemniej manager przyszłej lakierni nie może zapomnieć o uzyskaniu zezwoleń ze strony instytucji reprezentujących kwestie: BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska czy energetyki.

Drugim krokiem w realizacji naszego zamiaru utworzenia lakierni samochodowej jest uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Właściwy wniosek składamy w wydziale ochrony środowiska lokalnego starostwa powiatowego. Przy okazji należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 150 zł. Niezbędne załączniki do wniosku stanowią: karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany obszar lakierni.

Sama „karta informacyjna” zawiera podstawowe informacje o planowanej działalności: rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowanej nieruchomości i obiektu budowlanego oraz rodzaju zastosowanych technologii. Konieczną są informacje dotyczące przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, materiałów, paliw i energii oraz rozwiązań chroniących środowisko naturalne. Musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na odbiór decyzji musimy czekać do nawet trzech miesięcy. Pozytywna decyzja środowiskowa oraz pozwolenie na budowę umożliwi nam fizyczne rozpoczęcie prac inwestycyjnych na naszej nieruchomości.

Kolejny etap na naszej administracyjnej drodze to uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz emisję gazów i pyłów do atmosfery. Właściwy wniosek ponownie przekładamy w wydziale ochrony środowiska starostwa. Różnica jest tylko w kwestii opłaty skarbowej – w tym przypadku wynosi ona 506 zł. We wniosku musimy zawrzeć informacje dotyczące rozmaitych instalacji, urządzeń i technologii stosowanych w warsztacie wraz z oceną ich stanu technicznego. Należy także ująć informacje o rodzajach materiałów, surowców, paliw i energii wykorzystywanych i wytwarzanych w zakładzie oraz prognozę skali emisji gazów lub pyłów.

Ostatnią niezbędną decyzją administracyjną jest decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Dotyczy to przedsiębiorcy wytwarzającego odpady w ilości powyżej 100 kg rocznie. Ponownie w wydziale ochrony środowiska starostwa powiatowego w okresie na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności generującej odpady musimy złożyć dany wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami. Opłata za wydanie pozwolenie wynosi 506 zł. Program powinien zawierać listę wyszczególnionych rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania oraz opis ich dalszego gospodarowania z uwzględnieniem odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Niezbędne jest też wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.  Odpady muszą być przekazywane do unieszkodliwienia firmom posiadającym odpowiednie instalacje umożliwiające ich neutralizację. Obiekt musi podpisać umowę na odbiór odpadów z podmiotami do tego uprawnionymi. Przepisy prawne nakładają na właścicieli lakierni obowiązek prowadzenia bieżącej ewidencji wytwarzanych odpadów oraz ewidencji ilości i rodzajów gazów i pyłów wprowadzonych do środowiska. To na ich podstawie inspektorzy mogą stwierdzić czy zużycie materiałów jest zgodne z posiadanymi pozwoleniami.

Niezmiernie ważne są kwestie dotyczące naszej kadry pracowniczej: badania lekarskie, szkolenia (zarówno z BHP jak i nowych rozwiązań lakierniczych), poszerzenie lub uzupełnienie uprawnień zawodowych.. Dla konkretnych stanowisk pracy zamawiamy badanie zagrożeń.

Pamiętajmy, że wszystkie zezwolenia wydawane są na czas określony, a za nieodpowiednie z przepisami gospodarowanie odpadami oraz brak odpowiednich zezwoleń grożą wysokie kary finansowe sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

4

 1. Układ pomieszczeń

Przy projektowaniu obiektu lakierniczego, szczególnie budowanego od podstaw powinniśmy jak rozlokować poszczególne pomieszczenia, aby stanowiły one jeden ciąg technologiczny. Zatem: pierwsze pomieszczenie– miejsce demontażu części przeznaczonych do naprawy, drugie – pomieszczenia do prac blacharskich, trzecie (rozdzielone na dwie pomniejsze części składowe) – pomieszczenia do prac lakierniczych. W drugiej części tego pomieszczenia można by samochód czy jego elementy dopracować „na gotowo”, co zapewni wyższą, jakość polerowanych elementów, z uwagi na mniejsze zagrożenia zanieczyszczeniami, co pozytywnie oddziałuje także komfort samej pracy. Czwarte pomieszczenie mogłoby służyć, jako stanowisko montażu pojazdu. Wiadomo, że nie zawsze możliwości lokalowe pozwalają na wyodrębnienie powyższych stanowisk, niemniej można wtedy łączyć w jednym miejscu różne działania – demontaż i czynności z zakresu napraw blacharskich. Oczywiście musimy mieć świadomość, że sam proces projektowania pomieszczeń oraz ilość zagadnień, z jakimi będziemy mieli do czynienia będzie dużo szerszy nawet, gdy zajmie się tym profesjonalna firma.

 

 1. Stanowisko pracy

Na jeden punkt pracy powinniśmy przeznaczyć powierzchnię wielkości około 30 m2 – pozwoli to uzyskać stanowisko niezależne, umożliwiające bezproblemową realizację usługi, jak choćby w przypadku szlifowania szpachli bez uszczerbku dla jakości lakierowania w komorze. Rzecz jasna metraż optymalnego stanowiska pracy nie dotyczy: punktów przechowywania naprawianych części: mebli warsztatowych ani ciągów komunikacyjnych. Istotną kwestią jest powierzchnia przeznaczona dla kabiny lakierniczo- suszącej. Najchętniej polecanym rozwiązaniem stanowiącym akceptowalną relację stosunku kosztów do wygody pracy jest kabina o wymiarach: 6-7 m długości, 4 m szerokości, 3m wysokości. Nie zapominajmy o problemie „usadowienia” kabiny, gdzie zaleca się przygotować tzw. fosę betonową, która pozwoli na równomierny przepływ powietrzna. Większość ekspertów odradza stasowanie podstaw metalowych, właśnie z uwagi na ograniczenia w cyrkulacji powietrza.

Glowne elementy nowoczesnej kabiny lakierniczej

 1. Zakup komory lakierniczej

Najbardziej podniosłym zakupem przy wyposażaniu lakierni samochodowej będzie niewątpliwie komora lakiernicza – koszt zakupu nowej komory oznacza wydatek min. 130 tys. zł, a używane możemy uzyskać za połowę tej kwoty.

Koszt samej komory to nie wszystko – musimy zadbać o zależne przystosowanie wnętrzna pomieszczenia, gdzie zainstalujemy komorę. Pamiętajmy o:

– drzwiach do kabiny lakierniczej umożliwiających łatwy przejazd pojazdu – najlepiej drzwi trzy lub czteroskrzydłowe, na tyle szczelne, by mogły ograniczyć możliwość zaciągania zanieczyszczonego powietrzna
–  o właściwym natężeniu oświetlenia w kabinie lakierniczej – są to wielkości rzędu min. 1 tys. LUX. System naświetlenia musi być tak zorganizowany, by pracownik nie kładł cienia na lakierowany element. Poleca się wykorzystać styki ścian z sufitem, bądź  montować oświetlenie w ścianach systemem dwurzędowym, co wymaga większej liczby lamp. Pozwoli to nie zakłócać obiegu powietrza oraz pozostawić sufit na system filtrów. Sama barwa padającego światła powinna być najbardziej zbliżona do naturalnego światła dziennego, co zagwarantuje oświetlenie całego pojazdu bez przekłamywania w odcieniach kolorów.
– górnym filtrze powietrzna oraz dolnym filtrze wyciągowym oraz zestawem wentylatorów (optymalny wydatek powietrzna 22- 24 m3/ h)
– dostosowania sufitu i ścian lakierni wraz podłogą, gdzie poleca się wykorzystanie paneli (ściany) i płytek z kratkami (podłoga). Wymaga się by ściany zapewniały wysoką izolację cieplną, umożliwiającą systemowi grzewczemu zapewnienie odpowiedniej temperatury, szczególnie w okresie zimowym. Kraty podłogowe powinny być duże, by zapewniły efektywne funkcjonowanie filtrom podłogowym (tzw. point stop) umożliwiające prawidłową cyrkulację powietrza. Specjaliści zalecają okratowanie 2/3 powierzchni całego pomieszczenia.
– w sytuacji korzystania z lakierów wodnych, o zapewnieniu ciągłości przesyłu ciepłego powietrza szczególnie. Nieodzowny odpowiedniej mocy palnik (min. 250 kW) zużywającego olej opałowy, bądź gaz (panująca temp. lakierowania/suszenia : 2000C/7000C; przyrost ciepła to min. 3000C). Miejmy na uwadze to, że krótszy czas suszenia auta po lakierowaniu to lepsza wydajność naszej lakierni. Koszt zakupu wspomnianego palnika sięga od 5 tys. zł. w górę.

8. Powietrzne

W naszej lakierni elementem niezbędnym jest specjalistyczny kompresor umożliwiający przesył powietrza o odpowiednich parametrach, niezbędny szczególnie w erze lakierów wodnych (np. zawartość oleju – max 0,01 mg/m3). Moc kompresora musi pozwolić uzyskać właściwe ciśnienie podczas samego lakierowania, jak i innych pracach wykonywanych w danej chwili w innych częściach obiektu. Organizowana sieć sprężonego powietrza powinna być przystosowana do wielkości 10-15 barów, a nadciśnienie robocze powinno sięgać 3- 6 Pa. Warunkiem niezbędnym jest właściwe usytuowanie systemu instalacji powietrznej. Musi spełnić warunki przeciwwybuchowe w pomieszczeniach. System wentylacyjny dla kabiny musi zapewniać pionowy ruch powietrza (w dół) z prędkością minimalną wynoszącą 0,25 m/s. Dopływ świeżego powietrza w trakcie suszenia w trybie zamkniętym w kabinie powinien być przesyłany w ilości około 10% ogólnej objętości przepływającego go przez komorę. Zaleca się montaż wyciągów przydatnych choćby w czasie lakierowania podkładami.

kompresor sle

 1. Wyposażenie

Przy organizacji zakładu lakierniczego nie sposób nie uwzględnić zakupu całego katalogu niezbędnego, a czasem „tylko” bardzo przydatnego sprzętu i wyposażenia. Szerokie uznanie profesjonalnych lakierników zdążyły zdobyć już promienniki podczerwieni, umożliwiające skrócenie czasu suszenia w pomieszczeniach przygotowawczych,  choćby podkładu do około kwadransa. Współczesnym standardem w profesjonalnych lakierniach staje się mieszalnik, który zapewne będzie wymagał zajęcia osobnego  pomieszczenia. Możemy go uzyskać nawet darmowo dzięki odpowiednim porozumieniom o wzajemnej partnerskiej współpracy  z każdym większym dostawcą produktów do lakiernictwa samochodowego na naszym rynku. Cennym sprzętem jest destylarka do rozpuszczalników, w znacznym stopniu eliminująca problem zużytych rozpuszczalników, jak i pozwalająca je częściowo odzyskać.
Urządzeniem zapewniającym wygodę jest maszyna do mycia pistoletów lakierniczych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10. Magazyn

W planowaniu układu pomieszczeń lakierni nie zapominajmy o osobnym, zamykanym magazynie, gdzie schowamy np. produkty lakiernicze czy część wyposażenia. Dbałość o należyte stany magazynowe zapewni ciągłość pracy i ułatwi negocjacje z dostawcami materiałów.

mieszalnik lakierow

Podsumowanie
Zanim wkopiemy pierwszą łopatę pod fundament naszej nowej auto lakierni warto wypisać sobie wszystkie plusy oraz minusy naszego biznesplanu, co pozwoli lepiej zanalizować nam planowaną inwestycję. Dla możliwie obiektywnej oceny ponoszonych kosztów i planów zwrotu poniesionych nakładów przyjmijmy dłuższy horyzont czasowy, sięgający minimum kilkunastu miesięcy. Uwzględnijmy fakt, iż pierwsze miesiące to czas podwyższonych kosztów działalności (np. poprawki lakiernicze, zapełnienie stanów magazynowych, zakup wyposażenia) oraz mniejszy przerób z powodu procesu organizowania całego zakładu. Jednak jak wskazują eksperci branży lakierniczej, mimo widma dylematów i szeregu często bardzo kosztownych problemów tendencja rynku wskazuje, iż lakiernia samochodowa to projekt inwestycyjny godny uwagi każdego auto service managera.

Jakub Radecki

Komentarz

 1. Witam,
  Nie czytałem całego artykułu, tylko fragmenty odnoszące się do decyzji administracyjnych. Jest tam trochę nieścisłości. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, czyli kartę informacyjną, składa się nie do starostwa a do urzędu gminy lub miasta, bo to wójt/burmistrz/prezydent wydaje decyzję. Opłata za decyzję środowiskową wynosi 205 zł.
  Nie ma już także programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Jedyną konieczną decyzją w przypadku gospodarowania odpadami jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jeśli w związku z użytkowaniem instalacji wytwarzanych jest więcej niż 1 tonę odpadów niebezpiecznych lub 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku.
  Również w przypadku, gdy w lakierni wykorzystywanych jest mnie niż 1 tona powłok w ciągu roku instalacja nie wymaga pozwolenia na emisję, tylko zgłoszenia.

Napisz komentarz

Twój adres e-mailowy będzie niewidoczny Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do góry